BESENN DECH!                    

JOSEF MÜNTER

   
 

UNVERÄNDERTE ORIGINALAUFZEICHNUNG

 
 

 

Ech bön en Dröpken en dat gru’ete Meer.

Ech bön en Fünkske mar en all die hi’ele Ster.

Ech bon en Körke en den hu’echen Berg van Sank.

Ech bön en Pünkske op de We’eg su lang.

  
Wie send wör Mensche engebeld!

Wör glöven, dat öm os sech dret de Welt.

Wör meene, dat de Welt verlo’ere geng,

wenn osen O’em an optophüre feng.

  
Denk dran, för jedem es van bo’even ene We‘eg bestemmt.

Et kömp drop an, dat he de rechde We’eg och nömmt.

Wenn he och mar en ganz kleen Pünkske es,

de Hergott bo’eve süht öm doch gewess.